مشخصات عمومی
فروش شش دستگاه از ماشین آلات و خودرو های شهرداری وحیدیه
118
مزايده
امور مالی
مرحله تحويل اسناد


قوانین
1396/07/17
1396/07/25
1396/07/25
1396/07/25
1396/07/25
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0