مشخصات عمومی
احداث فاز 2 پارک فدک اصیل آباد - زیرسازی و جدول گذاری معابر سطح شهر
117
مناقصه یک مرحله ای
امور مالی
مرحله تحويل اسناد







قوانین
1395/11/18
1395/11/27
1395/11/27
1395/11/27
1395/11/27
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0