مشخصات عمومی
احداث سالن اجتماعات فرهنگسرای کوثر- تکمیل مرکز درمانی ،کلیوی،شهدای شهر وحیدیه
115
مناقصه یک مرحله ای
امور مالی
مرحله تحويل اسناد

قوانین
1395/10/22
1395/10/29
1395/10/29
1395/10/29
1395/10/29
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0