مشخصات عمومی
احداث ساختمان مرکز سلامت شهر وحیدیه
112
مناقصه یک مرحله ای
امور مالی
مرحله تحويل اسنادقوانین
1395/04/19
1395/04/26
1395/04/26
1395/04/26
1395/04/26
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0